معرفی روش Automatic Storage Management

در پنجمین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLE به تشریح روش (Automatic Storage Management (ASM خواهیم پرداخت.

معرفی روش Real Application Cluster (RAC)

در چهارمین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLEبه تشریح روش (Real Application Cluster (RAC خواهیم پرداخت.

معرفی روش Oracle Active Data Guard

در سومین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLEبه تشریح روش Oracle Active Data Guardخواهیم پرداخت.

معرفی روش Partitioning

در دومین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLEبه تشریح روش Partitioning خواهیم پرداخت.

معرفی روش RMAN Oracle

در اولین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLEبه تشریح روش RMANخواهیم پرداخت.

سرویس های قابل ارائه روی پایگاه داده Oracle

اطلاعات همه سازمانها که ممکن است از طریق نرم افزارها و ابزارهای مختلف ایجاد و ذخیره سازی شوند در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شده و یکی از مهمترین اقدامات لازم، نگهداری موثر و مبتنی بر دانش پایگاه داده های موجود در سازمان می باشد.