معرفی روش RMAN Oracle

در اولین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLEبه تشریح روش RMANخواهیم پرداخت.