معرفی روش Real Application Cluster (RAC)

در چهارمین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLE به تشریح روش (Real Application Cluster (RAC خواهیم پرداخت.